fbpx
Alajärven Ankkurit

Keräykseen osallistuneet

Päivitetty 22.3.2020

Kai Ahola-Olli
Esko Ahonen
Raimo Ahonen 
Arto Alanen
Jari Alanen
Alajärven Ratsastuskoulu 
Hannu Alapiha
Saila Alapiha
Sirpa Alapiha
Anonyymi
Anonyymi
Anonyymi
Anonyymi
Anonyymi
Anonyymi 
Anonyymi
Anonyymi
Anonyymi
Anonyymi
Anonyymi
Anonyymi
Anonyymi
Anonyymi
Anonyymi
Anonyymi
Anonyymi
Anonyymi
Anonyymi
Harri Antila
Tuomas Anttila
Ari Etula
Jarmo Etula
Jouko Etula
Pirkko Etula
Antti Erkkilä
Heikki Haapa-aho
Keijo Halla-aho
Paavo Halla-aho
Riina Harju
Toni Harjula
Heli Harjula
Tapio Harvisalo
Hannu Hautamäki
Sari ja Pekka Heinilä
Inka Herrala
Johannes Herttola
Tapio Hietanimi
Hannu Hirsimäki
Marko Honkaniemi
Juha Honko
Sari Honko
Janne Huhtikangas
Juha Hänninen
Tapani Hänninen
Jouko Höykinpuro
Mikko Höykinpuro
JAPO – Tieto, koneet ja yhteydet
Juho Ihamäki
Kaisa Isotalo 
Risto Isotalo
Jussi Joensuu
Mikko Joensuu
Timo Joensuu
Mikko Jylhä
Erno Lassila
Jari Leivo
Raija ja Kauko Kainulainen
Hannu Kalliojärvi
Hanna Kangastupa
Tarmo Kangastupa
Tapio Kantokoski 
Erkki Kantola
Pekka Keltikangas
Eero Kiviaho
Niko Kiviaho
Hanne Kivipelto
Janne Kivipelto
Juha Kivipelto
Taavi Kivipelto
Jorma ja Hilkka Kiviö
Hannu Kujala
Jaakko Kultalahti
Ari Kynnäs
Kalevi Lakaniemi
Markus Lakaniemi
Isto Lampela
Kauko Lampinen
Jami Lassila
Teemu Lassila
Antti Laukkonen
Kaarle Linnanmäki
Elina Luoma-aho
Jani Luoma-aho
Markku Luoma-aho
Reima Luomala
Helena Marjomäki
Anne Mariapori
Timo Mariapori
Jouni Marjanen
Kari Marjanen
Kristina Marjanen
Pauli Mikkola
Sanna Moilanen
Kalevi Moisio
Tapio ja Hannele Moisio 
Timo Moisio
Tommi Murto
Juha Myllykangas
Satu Mäkelä
Jouni Mäkinen
Arto Männistö
Heikki Nuolikoski
Jarmo Nurmela
Mauri Ojajärvi
Markku Olli
Heikki Orava
Harri Paalijärvi
Anneli & Jyrki Paavola
Maija-Liisa Pajula
Jarkko Paloniemi
Martti Panula
Pasi Peltola
Tapani Peltola
Eemil Peltomäki
Jouni Peltomäki
Tapio Peltomäki
Marko Penninkangas
Tanja Penninkangas
Pauliina Perälä
Seppo Perälä
Sinikka Perälä
Tuula Perälä
Keijo Pesu
Keijo Pesu
Tomi Pilbacka
Jorma Pitkäkangas
Harri Pitkänen
Jarkko Pokela
Tarmo Puoliväli
Seija Puro
Vesa Rajala
Rakettimyynti pommiryhmä
Seppo Rintala
Reijo Saarela
Juha Saarikoski
Roope Satomaa
Juhani Saukko
Tommi Siirilä
Antti Sissala
Tiina Särkijärvi
Antti Takala
Harri Takala
Tapani Tallbacka
Tuomo Tallbacka
Aulis Tuomela
Juha Tuomela
Tero Tuomela
Anne Tuomola
Jari Tuomola
Marketta Udelius
Kirsti Uitti
Mika Uusipaikka
Jarmo Valkonen
Lasse Viinamäki
Sauli & Raija Viinamäki
Teijo Viitasaari
Asko Vuorela
Jani Vuorela
Reijo Vähälä
Juha Välipakka
Petteri Väänänen
Titta Väänänen
Jaakko Ylinen
Tero Yli-Sikkilä
Anne Yli-Sissala
Juha Yli-Sissala
Nestori Yli-Sissala
Juhani Ylitalo

Kiitos!